168-HACKATHON

HACKaTHAILAND


“168Hrs. Hackathon Competition”
“168 ชั่วโมง สู่นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ!”

กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อระดมสมองและความคิดใหม่ ๆ และค้นหาสุดยอดผู้แข่งขัน Hackathon จากทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) และอุตสาหกรรมการขนส่ง (Logistics)

สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเป็นการแข่งขัน Hackathon ในระยะเวลา 168 ชั่วโมง โดยจะเริ่มจากผู้แข่งขันจำนวนมากกว่า 100 ทีม (ทีมละ 3-5 คน) และภายในช่วงการแข่งขัน จะมีการให้โจทย์และให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมคิดและนำเสนอแนวคิดต่อกรรมการ เพื่อค้นหาสุดยอด 10 ทีมสุดท้าย ที่จะมาร่วมไขโจทย์ระดับประเทศร่วมกับหน่วยงานจริงต่อไป โดยจะมีการติดตามการทำงานและผลงานของ 10 ทีมผู้ชนะอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 เดือนหลังการแข่งขัน

โดย 10 ทีมผู้ชนะ จะได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

 • ทีมผู้ชนะอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 • ทีมผู้ชนะอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 • ทีมผู้ชนะอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
 • ทีมผู้ชนะอันดับ 4-10 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

*หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน HACKaTHAILAND Competition ต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามโครงการ HACKaTHAILAND Learning Platform ในระดับพื้นฐานและระดับกลางสำเร็จแล้ว

*หมายเหตุ: ผู้ทีไ่ด้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (5%) ของเงินรางวัลที่ได้รับ

โดยในการจัดกิจกรรม จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษ (Keynote) ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติผ่านช่องทาง Facebook: HACKaTHAILAND เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชม

Competitive event to brainstorm for ideas and innovations and find the supreme hackathon competitors across the country who will come together to solve the nation’s toughest problems in driving the country’s three main industries forward: Agriculture, Tourism, and Logistics.

The format will be a 168-hour hackathon competition, starting with more than 100 teams (3-5 members per team). During the competition, teams will be given a problem statement, asked to come up with solutions, and present them to the judges. All of this is to find the best 10 teams who will go on to help solve the country’s challenges alongside national and global organizations. The work and performance of the 10 winning teams will be continuously monitored for 1 month after the competition.

The 10 winning teams will receive the following prize money:

 • 1st Place winner receives a prize money of 1,000,000 baht (One Million Baht)
 • 2nd Place winner receives a prize money of 500,000 baht (Five Hundred Thousand Baht)
 • 3rd Place winner receives a prize money of 300,000 baht (Three Hundred Thousand Baht)
 • 4th – 10th Place winners receive a prize money of 50,000 baht (Fifty Thousand Baht)

*Remark: Those who wish to participate in the HACKaTHAILAND Competition must have completed at least one basic and one intermediate course on the HACKaTHAILAND Learning Platform.

*Remark: Award recipients must pay withholding tax (5%) of the prize money received.

 There will be a workshop at the event to provide additional knowledge to participants. Special keynote speakers, both Thais and foreign experts, will be invited to share their knowledge and experiences. Additionally, these workshops will be broadcasted through Facebook: HACKaTHAILAND channel for the general public to follow.

Prize_3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน Hackathon

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon สามารถตรวจสอบรายชื่อได้โดยคลิกปุ่มด้านล่าง

Prize_3

Congratulations

Prize_3

Highlight

Participants Information Package
Participants Information Package (1)
Participants Information Package (2)
Participants Information Package (3)
previous arrow
next arrow
Prize_3

ROAD TO HACKaTHAILAND
HACKaTHAILAND ACTIVITY LAUNCHING PHASES

Prize_3

QUALIFICATION

 • สมาชิกในทีมจำนวน 3-5 คน
 • ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทีมได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกทุกคนในทีมต้องเรียนจบหลักสูตรออนไลน์ในระดับ Basic และ Intermediate อย่างละ 1 หลักสูตรจาก hackathailand.com (จำเป็นต้องใช้ E-learning Certificate ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ได้ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2565 (รวมระยะเวลา 8 วัน 7 คืน)
 • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมที่กำหนด และมีความเป็นไปได้ในการทำให้เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ: เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • Each team must have 3-5 members.
 • There is no nationality restrictions but all members must reside in Thailand and must be 18 years or older.
 • Applicants must only be listed in 1 team.
 • All team members must complete one basic and one intermediate online course from hackathailand.com (E-learning Certificate required)
 • Ability to participate in the HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon between 4th-11th April 2022 (with total duration of 8 days and 7 nights).
 • Present ideas of interest for their assigned industry that are feasible and can possibly be translated into real applications.

Remark: Open registration now until 15st March 2022. There may be changes to the condition as appropriate. The decision of the committee is final.

**All sessions will be conducted in Thai.

Prize_3

CRITERIAS

Hack Round 0
Online Screening
Hack Round 1
Elimination Pitching
Hack Round 2
Semi-Final Pitching
Hack Round 3
Grand Final Pitching
1. Idea Validation (40%)
การทดสอบแนวความคิด

2. Problem Solution Fit (60%)
การตอบโจทย์ของวิธีแก้ปัญหา
1. Product Market Fit (50%)
สินค้า/บริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

2. Market Size (50%)
ความใหญ่และการเติบโตของตลาด
1. Technical Capability (40%)
ความสามารถ และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

2. Beachhead Market Strategy (50%)
การนำเสนอกลยุทธ์การตลาดในช่วงเริ่มต้น

3. Pitching (10%)
การนำเสนอกลยุทธ์การตลาดในช่วงเริ่มต้น
1. Team & Commitment (20%)
ความเป็นไปได้ของทีม

2. Execution (30%)
การนำไปปฎิบัติได้จริง

3. Business Model (30%)
แผนธุรกิจ

4. Growth Opportunity (10%)
โอกาสในการเติบโต

5. Pitching (10%)
การนำเสนอ

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม