Lesson 1 of0
In Progress

Another AR tool

Vuforia : Vuforia คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และการติดตั้ง Vuforia SDK

muti-object tracking : การ Track หลายๆ Object ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ Vuforia

Coloring in AR : การนำภาพระบายสีในกระดาษมาแสดงผลบน object ผ่าน AR